Biểu mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng Viên 2021

Biểu mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng Viên 2021 là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu thi hành kỷ luật với Đảng viên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thành phần tham gia hội nghị, nội dung của biên bản… Về nội dung của mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên cần gi rõ tổng số người tham dự hội nghị, nội dung hội nghị và kết quả bỏ phiếu. Cùng chúng tôi tham khảo cách viết biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật đảng viên dưới đây nhé.

Biểu mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng Viên 2021

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên như sau:

ĐẢNG ỦY ……………

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN

kiểm phiếu thi hành kỷ luật đồng chí ……., ghi rõ họ và tên, địa chỉ, chức vụ đảng, chức vụ chuyên môn) thuộc chi bộ ……………. đảng bộ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, vào hồi …. giờ … phút, tại ………………., Chi bộ đã tiến hành họp bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí

I. Tổng số dự hội nghị có:

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cấp trên):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

Vắng: ………………..Có lý do………………….Không có lý do: ……………………………

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cùng cấp):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

Vắng: ……………….. Có lý do…………………. Không có lý do: ………………………….

II. Nội dung hội nghị:

Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm:

1- Đồng chí: ………………………………………………. – Tổ trưởng.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Thư ký.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Tổ viên

Số phiếu phát ra: ……… phiếu.

Số phiếu thu vào: ………. phiếu.

Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: …..phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

– Không kỷ luật: ……/….. /…….phiếu, bằng ……..%.

– Khiển trách:…….…/….. /…….phiếu, bằng ……..%..

– Cảnh cáo: …………./….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Cách chức…………../….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Khai trừ: ………..…/….. /……. phiếu, bằng ……….%.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……………, …….. bằng hình thức

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……. chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể …………….. thuộc đảng bộ, chi bộ ………………

Hội nghi kết thúc vào hồi………….giờ……….ngày ……… ./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG

TỔ KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download tải mẫu hướng dẫn biểu mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng Viên Tại đây

Trên đây là là mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên cần ghi rõ các thông tin về việc bỏ phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên nào, ghi rõ họ tên, địa chỉ, đơn vị công tác, chức vụ của Đảng viên đó. Tiếp đó là các thông tin về thời gian, địa điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật Đảng viên. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 27, 2021 • Mẹo Hay • Tag: