Biểu mẫu hợp đồng sửa chữa và xây dựng nhà ở mới nhất 2021

Biểu mẫu hợp đồng sửa chữa và xây dựng nhà ở mới nhất 2021 là mẫu hợp đồng được soạn thảo căn cứ theo luật dân sự do nhà nước ban hành, trong bản hợp đồng cần nêu rõ thông tin của chủ nhà và công ty tham gia sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở như tên chủ nhà, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số chứng minh thư và tên công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa, hai bên cùng nhau thỏa thuận những điều khoản phù hợp để đi đến hoạt động công trình sửa chữa nhà ở. Cùng chúng tôi tham khảo cách viết hợp đồng sửa chữa nhà ở dưới đây nhé.

Biểu mẫu hợp đồng sửa chữa và xây dựng nhà ở mới nhất 2021

Mẫu hợp đồng sửa chữa và xây dựng nhà ở số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …., chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư)

Họ và tên: …Năm sinh: …

CMND số:… cấp ngày:…/…/…..tại ……………………………….

Địa chỉ: ……………………………………….

Điện thoại: ……………………………….

Bên B: Đơn vị thi công sửa chữa

Tên tổ chức:……………………………….

MST: ……………………………….

Đại diện: Ông/bà …………………………….…Chức vụ : ……………………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………………….

Điện thoại: ……………………………….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa căn nhà tại địa chỉ:… theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

– Nền móng phải bảo đảm: …

– Vách nhà phải bảo đảm: …

– Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: …

– Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): …

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: …

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: …

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: …

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: …

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: …

b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm: …

c) Chủ đầu tư ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là …đồng.

d) Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ … cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho … người bên B, lo ăn ngày … bữa cơm cho … người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá … ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng … % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành …% căn nhà sẽ thanh toán … % giá trị … tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng sửa chữa và xây dựng nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Số ……./HĐ)

– Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;

Hôm nay, ngày………. tháng………….. năm ……………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………………………..

Các bên trong hợp đồng gồm:

Bên A: Bên chủ nhà

Đại diện bởi ông (bà):…………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..…………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………

CMND số:…………………………………. do CA………………………….. cấp ngày …………..

Bên B: Bên nhận khoán

Đại diện cho nhóm thợ là ông (bà):………………………………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………….. Máy nhắn tin:……………………..

CMND số:………………………………….. do CA ……………………………cấp ngày ………….

Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà ở với nõi dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán

Bên A khoán cho bên B những phần việc sửa chữa căn nhà số………đường……….phường (xã)……….quận (huyện)………..với yêu cầu cụ thể sau:

1. Nền móng phải đảm bảo (theo bản vẽ bổ sung hoặc mô tả chi tiết)

– ……………………………………………………………………………………………………………

2. Về khối xây yêu cầu

– …………………………………………………………………………………………………………….

3. Về vách nhà phải đảm bảo:

– Tô bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác: ……………………………………………………………..

– Phía bên trong nhà sơn lót một lớp sơn nước hiệu: …………………………………………..

– Phía ngoài phải bảo đảm một lớp hồ dầu: ………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………
4. Phần lầu 1, lầu 2 đảm bảo

(Nếu có phải miêu tả tỉ mỉ)

5. Về trần nhà, mái nhà

– Mái nhà (yêu cầu sửa mới hoặc thay thế vật liệu cũ như thế nào…)

– Trần nhà: Đóng laphong bằng ván ép sau đó dán lớp giấy nền loại ………………………..

6. Yêu cầu về cửa chính, cửa sổ, cổng ra vào, cổng hậu: …………………………………….

7. Nhà bếp và công trình vệ sinh, nhà tắm: ………………………………………………………..

8. Các yêu cầu khác (nếu có): ………………………………………………………………………..

Điều 2: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và tiền vốn (dự toán):

STTHạng mục công trình vật tưĐơn vị tínhKhối lượngĐơn giáThành tiền (đồng)Ghi chú
1
2

Trong trường hợp sửa chữa lớn, có nhiều hạng mục công trình, tiêu hao vật tư nhiều thì ta lập bảng dự toán chi tiết riêng (đính kèm).

1. Nguyên vật liệu chủ yếu do bên A cung ứng gồm: ……………………………………………

2. Nguyên vật liệu do bên B cung ứng gồm: ………………………………………………………

Điều 3: Trách nhiệm của bên chủ nhà (Bên A)

1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, bản vẽ bổ sung, thiết kế cũ cho bên B theo đúng với thỏa thuận.

2. Chuẩn bị chổ ở cho người thợ của bên B trong suốt thời gian sửa chữa, giúp bên B trong việc đăng ký tạm trú theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thủ tục pháp lý trong sửa chữa, xây dựng. Phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền địa phương đình chỉ công việc.

Điều 4: Trách nhiệm của bên nhận khoán (Bên B)

1. Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và mỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của chủ nhà.

2. Có trách nhiệm bảo quản vật tư , thiết bị, nêu cao tinh thần tiết kiệm nguyên vật liệu. Mọi hư hỏng, mất mát xảy ra bên nhận khoán chịu trách nhiệm.

3. Khi chưa bàn giao kết quả công việc cho chủ nhà, bên nhận khoán phải chịu mọi rủi ro ngẫu nhiên xảy ra (trừ trường hợp bất khả kháng như động đất, bão lụt…).

4. Sửa chữa kịp thời những sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính tiền công.

Điều 5: Thời hạn hợp đồng và cách thức thanh toán

1. Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến trong vòng ngày kể từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

2. Bên chủ nhà sẽ thanh toán tiền cho bên B chia ra làm 3 đợt sau:

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng, thanh toán ứng trước khoảng % tổng dự toán.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành % khối lượng công việc sẽ thanh toán %
giá trị (kể cả phần nguyên vật kiệu và tiền công).

– Đợt cuối: Sau khi nhận bàn giao và quyết toán công thợ.

Điều 6: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã giao kết. Khi có tranh chấp sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở có lý, có tình.

Hợp đồng này được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN KHOÁN
(Ký tên)
BÊN CHỦ NHÀ
(Ký tên)

Download tải mẫu hướng dẫn biểu mẫu hợp đồng sửa chữa và xây dựng nhà ở Tại đây

Trên đây là mẫu hợp đồng sửa chữa và xây dựng nhà ở là giữa chủ nhà và nhà thầu xây dựng, thường được áp dụng đối với nhà phố, nhà ở liền kề, các công trình xây dựng quy mô nhỏ… Hợp đồng có đầy đủ các điều khoản ràng buộc, quyền và trách nhiệm mỗi bên tham gia hợp đồng, đảm bảo tính đúng đắn theo pháp luật. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 28, 2021 • Mẹo Hay • Tag: