Cách viết biểu mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà 2021

Cách viết biểu mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà 2021 là mẫu hợp đồng được sử dụng giữa bên cho thuê doanh nghiệp và bên cho thuê là một đơn vị hay là một cá nhân nào đó, sau khi hợp đồng chấm dứt phải sử dụng mẫu hợp đồng thanh lý này để tránh được những tranh chấp về mặt pháp lý không đáng có sau này. Nội dung của mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà cũng tương tự như những bản hợp đồng khác bao gồm có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng địa chỉ được cập nhật chi tiết và rõ ràng nhất. Cùng chúng tôi đi tham khảo nhé.

Cách viết biểu mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà 2021

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số: đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà số 2

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————***———–

THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường…………………..phường/xã………………….. quận/huyện………………………thành phố/tỉnh……………………)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:…………………………..….Do……………………….Cấp ngày………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty: ……………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số: …………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………

Do Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………………..….Do……………………….Cấp ngày………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày……….tháng ……….năm……………

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết biểu mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà Tại đây

Trên đây là 2 mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà và trong hợp đồng bao gồm thông tin của các bên cho thuê nhà, và bên thuê nhà, với đầy đủ thông tin từ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh, địa chỉ thường trú. Đối với các trường hợp là cồng ty hay doanh nghiệp thì cụ thể tên công ty, trụ sở chính, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy ủy quyền, tên đại diện. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 27, 2021 • Mẹo Hay • Tag: