Cách viết đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc 2021

Cách viết đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc 2021 cho những lao động nữ khi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng các bạn đã nghỉ việc tại doanh nghiệp thì mọi người vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản như các trường hợp khác. Chính vì thế việc tìm hiểu các quy định và nắm vững các quy định của luật bảo hiểm xã hội là rất cần thiết để mọi người có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cùng chúng tôi tham khảo mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc.

Cách viết đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc 2021

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho người đã nghỉ việc chuẩn nhất 2021

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:……………………………………Cấp ngày:………………………………..Nơi cấp…………………………

Số sổ BHXH:………………………………………………………………………………………………………………………

Đã nghỉ việc từ ngày:…………………………………………………………………………………………………………..

Sanh con lần……vào ngày:………………………………………………………………………………………………….

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….……………………………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Ngày………..tháng………..năm………….

Xác nhận của UBND phường, xã
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày………..tháng………..năm………….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc Tại đây

Trên đây là đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc này được sử dụng trong trường hợp bạn đã nghỉ việc ở doanh nghiệp và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 23, 2021 • Mẹo Hay • Tag: